EOIES

PROGRAMA EOIES

El programa EOIES és un projecte de col·laboració entre els instituts de secundària o col·legis concertats i les Escoles Oficials d’Idiomes. Poden participar-hi els alumnes de 4t curs de l’ESO i els alumnes de 1r i 2n batxillerat.

Amb aquest programa es pretén potenciar l’aprenentatge de francès, anglès i alemany i promoure que l’alumnat de secundària o batxillerat acabi l’etapa educativa amb un títol oficial.

NOVETATS:

Matriculació alumnat EOIES

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 10 de gener de 2020 per la qual es convoquen les proves de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’alumnat d’educació secundària dins del pla de col·laboració EOIES del curs 2019-20

De dia 29 de gener a dia 12 de febrer de 2020.

El professorat representant de l’EOI a IES O al CC serà el responsable de facilitar la informació i documentació necessària al professorat del centre. El professorat de l’IES o del CC serà l’encarregat de recollir la documentació dels alumnes i. al final del període de matrícula, el professorat de l’EOI la portarà a la secretaria de l’EOI de referència.

Per tal que el procés de matrícula es pugui considerar finalitzat, s’ha d’haver presentat la documentació i la justificació del pagament. El darrer dia de recepció de la documentació a l’EOI de referència serà el 17 de febrer.

Pagament de la taxa (IMPORTANT):

  1. En emplenar el full 046, a l’apartat on posa “declarant/subjecte passiu”, s’han de posar les dades personals de l’alumne, i NO les dades dels pares.
  2. Una vegada omplides les dades personals al full de pagament, s’ha de clicar ‘Finalitzar’. En aquest punt, tindreu 2 opcions:
    • Clicar damunt ‘pagar’, per tal de fer el pagament de manera telemàtica.
    • Clicar damunt ‘imprimir’, per tal d’imprimir els documents per fer el pagament a qualsevol de les entitats col·laboradores (i sortiran 3 fulls)
  3. Cal lliurar el justificant de pagament del model 046 a l’EOI Ciutadella, NO el justificant emès per l’entitat bancària.

Full informatiu EOIES 2019-20

Full de matrícula EOIES 2019-20

DOCUMENTS IMPORTANTS

Pàgina EOIES Conselleria

Resolució convocatòria i annexos programa EOIES 2019-20

Sol·licitud de participació l EOIES 2019-20

Sol·licitud participació II EOIES 2019-20

Full informatiu nou Pla d’Estudis EOI

Calendari programa EOIES 2019-2020

*El període d’introducció de les dades dels alumnes dins el GESTIB és des del 29 d’octubre fins al 20 de novembre.

Llistat definitiu de centres admesos al Programa EOIES 2019-2020

Proves d’anivellació 2019-2020

El termini de la prova d’anivellació d’anglès és de dia 7 a dia 21 d’octubre.

Activitats culturals 2019-2020

Et convidem a participar en el 4t concurs de fotografia/ il·lustració / fotomuntatge de l’EOI Ciutadella. Més informació.

Informació proves de certificació i models d’exàmens 2019-20