Benvinguts a l’EOI de Ciutadella

 Presentació

L’EOI de Ciutadella és un centre públic depenent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern Balear, que ofereix ensenyaments especialitzats d’idiomes per a adults. Va ser creada pel decret 17/2014 de 28 de març (BOIB núm. 43, 29-03-2014), però fins a aleshores ja funcionava com a extensió de la de Maó des del curs 1999-2000.

On som?

Carrer Mallorca, 67 – Porta B, 1r pis
07760 Ciutadella de Menorca
Tel. 971381742
Fax 971481922
Email: info@eoiciutadella.com

 

Horari d’atenció al públic

  • De dilluns a dijous, de 16 a 20h
  • Divendres, de 10 a 14h

Horari d’atenció de l’equip directiu

Curs 2018-19

DIRECTORA: Glòria Pascual Vivó-    Dimecres 18 – 19h i dijous 12 – 13h
CAP D’ESTUDIS: Guadalupe Martínez Torres-     Dimarts de 10 – 11h
SECRETÀRIA: Dolores Domínguez Bernal-     Dimecres de 16 – 17h

Consell Escolar pel bienni 2018-2020

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el funcionament i govern del centre.

La composició del Consell Escolar de l’EOI de Ciutadella per al bienni 2018-2020 és la següent:

Presidenta: Glòria Pascual Vivó

Cap d’estudis: Mª Guadalupe Martínez Torres

Secretària: Dolores Domínguez Bernal

Professorat

  • Adolfo Cleofe Huguet, cap de departament d’anglès
  • Marcos González Pérez, professor d’anglès
  • Raquel Marcos Sánchez, cap del departament de francès

Alumnat:

  • Claudia Pastor Sánchez, alumna de Bàsic A1 d’alemany
  • Esperança Rotger Hernández, alumna d’Avançat 2 d’anglès

PAS:

  • Carme Rosselló Martí, administrativa

Representant Ajuntament de Ciutadella:

  • Natividad Benejam Bagur (Vocal titular)
  • Oriol Baradad Baldomà (Vocal suplent)

 Calendari

Calendari escolar 2018-19

Oferta Educativa

Curs 2018-19

ALEMANY Bàsic A1, Bàsic A2 i Intermedi 2
ANGLÈS Bàsic A1, Bàsic A2, Intermedi 1, Intermedi 2, Avançat 1, Avançat 2 i C1
ANGLÈS THAT’S ENGLISH
FRANCÈS Bàsic A1,  Bàsic A2, Intermedi 1 i Intermedi 2

 Documentació de centre

Aquí podeu trobar alguns dels documents més rellevants del centre.
Projecte lingüístic

Projecte de direcció

Pla d’estudis

El pla d’estudis es concreta en el Reial Decret 1629/2006 de 29 de desembre, mitjançant el qual es regulen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial. L’esmentat decret estableix que els aspectes bàsics del currículum del nivell bàsic, intermedi i avançat han de tenir com a referència les competències pròpies dels nivells A2, B1 i B2 del Consell d’Europa, respectivament, segons es defineixen al Marc europeu comú de referència per a les llengües.

L’Ordre de 8 de gener de 2008 té com a objecte establir les característiques i l’organització dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears. Segons la mateixa Ordre, s’autoritza a les escoles oficials d’idiomes organitzar i impartir cursos especialitzats per al perfeccionament de competències en idiomes i per a cursos de nivell C1 i C2 del Consell d’Europa.

El Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre, (BOE núm. 311, de 23 de desembre de 2017) pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l’efecte de certificació, s’estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1, i avançat C2, dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i s’estableixen les equivalències entre els ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats en diversos plans d’estudis i els d’aquest Reial decret, en l’article 6. Ordenació dels nivells intermedi i avançat punt 1 disposa que les administracions educatives poden organitzar els ensenyaments dels nivells intermedi i avançat en tres cursos com a mínim i en quatre com a màxim, per a cada nivell en el seu conjunt, en els termes que aquelles determinin, segons les peculiaritats de cada idioma.

A partir del curs 2018-2019 s’implantarà un nou pla d’estudis al nivell bàsic. Per regular el nivell bàsic s’ha publicat Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 16 de març de 2018 per la qual es dicten les instruccions per regular l’organització i el funcionament del nivell bàsic dels ensenyaments d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mentre no es publiqui el decret que reguli el currículum, l’organització i el funcionament dels ensenyaments d’idiomes a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 36, 22 de març de 2018).

 

Calendari d’implantació

D’acord amb el que estableix la disposició final primera del Reial decret 1041/2017, els ensenyaments dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 establerts en aquest Decret s’implantaran segons el calendari següent:

Curs acadèmic 2019-2020intermedi B1 i intermedi B2.

Curs acadèmic 2020-2021avançat C1 i avançat C2.

Nivells i certificats: Alemany, anglès i francès

Bàsic A1 Certificat del nivell bàsic
Bàsic A2
Intermedi 1 Certificat del nivell intermedi
Intermedi 2
Avançat 1 Certificat del nivell avançat
Avançat 2
C1 Certificat del nivell C1

Correspondència nivells EOI i MECR

Certificat del nivell EOI Nivells del Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües
Bàsic Se situa a la franja de l’A2 (usuari bàsic)
Intermedi Se situa a la franja del B1 (usuari independent)
Avançat Se situa a la franja del B2 (nivell avançat de l’usuari independent)
C1 Se situa a la franja del C1 (usuari experimentat)

Equivalències pla d’estudis anteriors i actual

* Veure calendari d’implantació

Ensenyaments regulats pel Reial Decret 967/1988, de 2 de setembre

Ensenyaments regulats pel Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre Ensenyaments regulats per Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre
Primer curs del cicle elemental Primer curs de nivell bàsic Bàsic A1
Segon curs del cicle elemental Segon curs de nivell bàsic Bàsic A2
Certificat de nivell bàsic (A2) Certificat de nivell Bàsic A2
Tercer curs del cicle elemental Primer curs de nivell intermedi  

Intermedi B1

Segon curs de nivell intermedi
Certificat elemental Certificat de nivell intermedi (B1) Certificat de nivell Intermedi B1
Primer curs de cicle superior Primer curs de nivell avançat Intermedi B2.1.
Segon curs de cicle superior Segon curs de nivell avançat Intermedi B2.2.
Certificat d’aptitud Certificat de nivell avançat (B2) Certificat de nivell Intermedi B2
Avançat C1.1.
Avançat C1.2.
Certificat de nivell Avançat C1
Avançat C2
Certificat de nivell Avançat C2