Benvinguts a l’EOI de Ciutadella

 

Presentació

L’EOI de Ciutadella és un centre públic depenent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern Balear, que ofereix ensenyaments especialitzats d’idiomes per a adults. Va ser creada pel decret 17/2014 de 28 de març (BOIB núm. 43, 29-03-2014), però fins a aleshores ja funcionava com a extensió de la de Maó des del curs 1999-2000.

On som?

Carrer Mallorca, 67 – Porta B, 1r pis
07760 Ciutadella de Menorca
Tel. 971381742
Fax 971481922
Email: info@eoiciutadella.com

 

 

Horari d’atenció al públic

  • de dilluns a dijous de 16 a 20h
  •  divendres de 10 a 14h

Horari d’atenció de l’equip directiu

Curs 2017-18

DIRECTORA GLÒRIA PASCUAL VIVÓ   Dimecres 18-19h; Dijous 12-13h
CAP D’ESTUDIS PILAR VINENT GENESTAR Dilluns de 17-18h
SECRETÀRIA DOLORES DOMÍNGUEZ BERNAL Dimecres de 16 – 17h

Consell Escolar

El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el funcionament i govern del centre.

La composició del Consell Escolar de l’EOI de Ciutadella per al bienni 2016-2018 és la següent:

Presidenta:
Glòria Pascual Vivó

Cap d’estudis:
Pilar Vinent Genestar

Secretària:

Dolores Domínguez Bernal

Professorat:
Bartomeu Allès Pons
Isabel García Pérez

Alumnat:
Nerea Garcia Caules
Jordi Llorens Román

PAS:
Maria Luisa López Cortiñas

Representant Ajuntament de Ciutadella:

Natividad Benejam

 

Calendari

Calendari escolar 2017-18 

Oferta Educativa

Curs 2017-18

ALEMANY Bàsic 1, Bàsic 2, Intermedi i Avançat 1
ANGLÈS Bàsic 1, Bàsic 2, Intermedi 1, Intermedi 2, Avançat 1, Avançat 2, C1
ANGLÈS THAT’S ENGLISH  Bàsic 1, Bàsic 2, Intermedi 1 i  Intermedi 2
FRANCÈS Bàsic 1,  Bàsic 2, Intermedi 1, Intermedi 2 i Avançat 1

 

Documentació de centre

Aquí podeu trobar alguns dels documents més rellevants del centre.
Projecte lingüístic

Projecte de direcció

 

Pla d’estudis

El pla d’estudis es concreta en el Reial Decret 1629/2006 de 29 de desembre, mitjançant el qual es regulen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial. L’esmentat decret estableix que els aspectes bàsics del currículum del nivell bàsic, intermedi i avançat han de tenir com a referència les competències pròpies dels nivells A2, B1 i B2 del Consell d’Europa, respectivament, segons es defineixen al Marc europeu comú de referència per a les llengües.

L’Ordre de 8 de gener de 2008 té com a objecte establir les característiques i l’organització dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears. Segons la mateixa Ordre, s’autoritza a les escoles oficials d’idiomes organitzar i impartir cursos especialitzats per al perfeccionament de competències en idiomes i per a cursos de nivell C1 i C2 del Consell d’Europa.

 

Nivells i certificats

Alemany, anglès i francès

Bàsic 1 Certificat del nivell bàsic
Bàsic 2
Intermedi 1 Certificat del nivell intermedi
Intermedi 2
Avançat 1 Certificat del nivell avançat
Avançat 2
C1 Certificat del nivell C1
C2 Certificat del nivell C2

 

Pel que fa a l’ensenyament del CATALÀ a les EOI de les Illes Balears, atesa la seva singularitat dins el context de les escoles oficials d’idiomes, els cursos d’intermedi 1 i 2 i d’avançat 1 i 2 s’organitzen en dos cursos quadrimestrals de 60 hores cadascun, segons les instruccions regulades en la Resolució de 2 de març de 2011.

Català

Bàsic 1 Certificat del nivell bàsic
Bàsic 2
Intermedi 1 (60 h) / Intermedi 2 (60 h) Certificat del nivell intermedi
Avançat 1 (60 h) / Avançat 2 (60 h) Certificat del nivell avançat
C1 Certificat del nivell C1
C2 Certificat del nivell C2

 

Correspondència nivells EOI i MECR

Certificat del nivell EOI Nivells del Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües
Bàsic Se situa a la franja de l’A2 (usuari bàsic)
Intermedi Se situa a la franja del B1 (usuari independent)
Avançat Se situa a la franja del B2 (nivell avançat de l’usuari independent)
C1 Se situa a la franja del C1 (usuari experimentat)
C2 Se situa a la franja del C2 (nivell avançat de l’usuari experimentat)

 

Equivalències pla d’estudis anterior i actual

Ensenyaments regulats pel Reial Decret 967/1988, de 2 de setembre Ensenyaments regulats pel Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre
Primer curs del cicle elemental Primer curs de nivell bàsic
Segon curs del cicle elemental Segon curs de nivell bàsic
Certificat de nivell bàsic (A2)
Tercer curs del cicle elemental Primer curs de nivell intermedi
Segon curs de nivell intermedi
Certificat elemental Certificat de nivell intermedi (B1)
Primer curs de cicle superior Primer curs de nivell avançat
Segon curs de cicle superior Segon curs de nivell avançat
Certificat d’aptitud Certificat de nivell avançat (B2)