Pla d’estudis

Oferta Educativa

Curs 2017-18

ALEMANY Bàsic 1, Bàsic 2, Intermedi 1 i Avançat 1
ANGLÈS Bàsic 1, Bàsic 2, Intermedi 1, Intermedi 2, Avançat 1, Avançat 2 i C1
ANGLÈS THAT’S ENGLISH Bàsic 1, Bàsic 2, Intermedi 1 i Intermedi 2
FRANCÈS Bàsic 1, Bàsic 2, Intermedi 1, Intermedi 2 i Avançat 1

Pla d’estudis

El pla d’estudis es concreta en el Reial Decret 1629/2006 de 29 de desembre, mitjançant el qual es regulen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial. L’esmentat decret estableix que els aspectes bàsics del currículum del nivell bàsic, intermedi i avançat han de tenir com a referència les competències pròpies dels nivells A2, B1 i B2 del Consell d’Europa, respectivament, segons es defineixen al Marc europeu comú de referència per a les llengües.

L’Ordre de 8 de gener de 2008 té com a objecte establir les característiques i l’organització dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears. Segons la mateixa Ordre, s’autoritza a les escoles oficials d’idiomes organitzar i impartir cursos especialitzats per al perfeccionament de competències en idiomes i per a cursos de nivell C1 i C2 del Consell d’Europa.

Nivells i certificats

Alemany, anglès i francès

Bàsic 1 Certificat del nivell bàsic (A2)
Bàsic 2
Intermedi 1 Certificat del nivell intermedi (B1)
Intermedi 2
Avançat 1 Certificat del nivell avançat (B2)
Avançat 2
C1 Certificat del nivell C1
C2 Certificat del nivell C2

 

Pel que fa a l’ensenyament del CATALÀ a les EOI de les Illes Balears, atesa la seva singularitat dins el context de les escoles oficials d’idiomes, els cursos d’intermedi 1 i 2 i d’avançat 1 i 2 s’organitzen en dos cursos quadrimestrals de 60 hores cadascun, segons les instruccions regulades en la Resolució de 2 de març de 2011.

Català

Bàsic 1 Certificat del nivell bàsic
Bàsic 2
Intermedi 1 (60 h) / Intermedi 2 (60 h) Certificat del nivell intermedi
Avançat 1 (60 h) / Avançat 2 (60 h) Certificat del nivell avançat
C1 Certificat del nivell C1
C2 Certificat del nivell C2

 

Correspondència nivells EOI i MECR

Certificat del nivell EOI Nivells del Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües
Bàsic Se situa a la franja de l’A2 (usuari bàsic)
Intermedi Se situa a la franja del B1 (usuari independent)
Avançat Se situa a la franja del B2 (nivell avançat de l’usuari independent)
C1 Se situa a la franja del C1 (usuari experimentat)
C2 Se situa a la franja del C2 (nivell avançat de l’usuari experimentat)

 

Equivalències pla d’estudis anterior i actual

Ensenyaments regulats pel Reial Decret 967/1988, de 2 de setembre Ensenyaments regulats pel Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre
Primer curs del cicle elemental Primer curs de nivell bàsic
Segon curs del cicle elemental Segon curs de nivell bàsic
Certificat de nivell bàsic (A2)
Tercer curs del cicle elemental Primer curs de nivell intermedi
Segon curs de nivell intermedi
Certificat elemental Certificat de nivell intermedi (B1)
Primer curs de cicle superior Primer curs de nivell avançat
Segon curs de cicle superior Segon curs de nivell avançat
Certificat d’aptitud Certificat de nivell avançat (B2)

Documentació del centre

PLC_projecte lingüístic

Projecte de direcció