secretaria

Horari d’atenció al públic i contacte

 • Dilluns a dijous, de 15:30 a 19:30 h
 • Divendres, d’10:30 a 13:30 h

Pot contactar per:

 • correu electrònic: info@eoiciutadella.com
 • telèfon: 971 38 17 42

MATRÍCULA CURS 2023-2024

Trobaràs tota la informació de la matrícula pel curs 2023-24 en aquest enllaç

Instruccions proves d’anivellació anglès online

PREINSCRIPCIÓ CURS 2023-2024

Informació preinscripció en aquest enllaç

Matrícula lliure 2023

Informació matrícula lliure 2023 en aquest enllaç

Matrícula EOIES 2022-23

Període de matrícula EOIES del 22 de novembre al 10 de desembre de 2023.

Aquí trobaràs tota la informació i els documents.

Renúncia de matrícula

L’alumne oficial presencial té dret a demanar la renúncia voluntària de la matrícula del curs, per tal de no exhaurir les convocatòries que es preveuen en la normativa vigent.

La sol·licitud de renúncia de matrícula s’ha de sol·licitar emplenant el model disponible adjunt  i presentar-lo a la secretaria de l’escola com a màxim el 31 de març. La direcció del centre resoldrà les sol·licituds en un termini màxim de 10 dies.

Amb la renúncia de la matrícula no s’exhaureixen les convocatòries que es preveuen a la normativa vigent. Només es podrà sol·licitar la renúncia de matrícula d’un curs global d’un idioma i un nivell una sola vegada.

L’alumne no podrà continuar assistint a classe ni podrà ser avaluat.

La renúncia no donarà dret a la devolució de taxes, i en cas de voler continuar els estudis en un altre moment, hauran de tornar a participar del procés d’admissió.

La renúncia constarà al seu expedient acadèmic, però no computarà a efectes de permanència ni en el curs ni en el nivell corresponent.

Full de renuncia de matrícula

Devolució de taxes

El procediment a seguir en la tramitació d’una sol·licitud de devolució de quantitats ingressades indegudament en concepte de taxes en matèria educativa el determina l’Ordre del 27 de novembre de 1996. Una vegada la secretaria del centre educatiu comprovi que la devolució és procedent, trametrà al Servei d’Ensenyament de Règim Especial la documentació aportada per l’alumne amb un escrit signat pel director/a, en el qual s’expliquin els motius per procedir a la devolució, i comprovarà que s’aporti la següent documentació:

1. Instància (original) signada per la persona interessada, amb data, on sol·liciti la devolució i exposi clarament el motiu. En aquesta instància ha de constar el nom complet, el número d’identificació fiscal (DNI-NIE), domicili de la persona interessada (carrer, número, pis, porta, codi postal, localitat, província), número de telèfon i adreça electrònica.

2. Fotocòpia del DNI o NIE.

3. Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades (IBAN)-original. Emplenada i signada per la persona interessada sense rectificacions ni esmenes. Document electrónic / Document per imprimir

4. Còpia del justificant de l’ingrés efectuat a favor de la CAIB (Model 046).

5. Si escau, altres documents (acarats) que demostrin el dret a la devolució: fotocòpia del llibre de família, fotocòpia del títol de família nombrosa, comunicat de concessió d’una beca, certificat de discapacitat, etc.

IMPORTANT: El nom del sol·licitant ha de coincidir amb el del titular de la declaració responsable de veracitat de les dades bancàries, imprès de matrícula, model 046 i fotocòpia del DNI-NIE.
En cas d’alumnes menors d’edat, si la sol·licitud la fa el pare o la mare, cal adjuntar també la fotocòpia del seu DNI i les fotocòpies acarades del llibre de família de les pàgines on surt el pare/mare i el seu fill o filla.

INFORMACIÓ DETALLADA RELATIVA A LA DEVOLUCIÓ DE TAXES

Canvis de grup

La sol·licitud de canvi de grup s’ha de sol·licitar emplenant el model disponible adjunt que s’ha de presentar a la secretaria de l’escola, com a màxim fins el 31 de març. La direcció del centre resoldrà les sol·licituds en un termini màxim de 10 dies.

No s’admetran canvis a l’horari assignat si no és per causes degudament justificades.

 • En qualsevol dels casos descrits, s’ha de justificar degudament
 • S’admetrà el canvi de grup únicament si hi ha places vacants
 • S’admetrà un únic canvi de grup per curs acadèmic, fins el 31 de març

Full de sol·licitud de canvi de grup

Trasllat d’expedients

INFORMACIÓ GENERAL

Instruccions trasllat d’expedient de l’EOI Ciutadella

Instruccions sobre les taxes:

Els alumnes matriculats a qualsevol EOI de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no hauran d’abonar novament la taxa de matrícula en cas de traslladar-se a una altra EOI de la mateixa Comunitat.

Els alumnes que es traslladin a la nostra EOI d’una EOI que no sigui de la CAIB hauran d’abonar l’import de matrícula corresponent als nous alumnes.

Als alumnes que es traslladin de la nostra EOI a una EOI que no sigui de la CAIB no se’ls tornarà l’import de la matrícula.

Els alumnes que es traslladin de la nostra EOI a una EOI que no sigui de la CAIB hauran d’abonar la taxa corresponent de trasllat d’expedient.

PROCÉS PER SOL·LICITAR UN TRASLLAT D’EXPEDIENT

 1. El trasllat d’expedient es pot sol·licitar com a més tard fins al 30 d’abril.
 2. Emplenau la sol·licitud de trasllat-expedient.
 3. Si us traslladau a una EOI d’una altra comunitat autònoma heu d’abonar les taxes corresponents al trasllat d’expedient a través de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
  1. Els interessats que compleixin el requisits de “família nombrosa especial” estan exempts del pagament. També estan exempts de pagar taxes els alumnes en situació d’atur, que hauran d’aportar a secretaria un informe de període ininterromput inscrit en situació d’atur.
  2. Tots els sol·licitants que es beneficiïn de la reducció o de l’exempció en el pagament de les taxes caldrà que presentin el certificat corresponent actualitzat a la secretaria abans de recollir qualsevol dels certificats d’estudis descrits més amunt.
  3. Enllaç pagament trasllat d’expedient
  4. Enllaç pagament trasllat d’expedient per a família nombrosa general
 4. Presentau la sol·licitud de trasllat i el resguard de pagament a la secretaria de la nostra escola. Aquest tràmit es pot delegar en una altra persona, que haurà de presentar una autorització vostra, a més d’adjuntar una fotocòpia del seu DNI i una del vostre.

Títols i certificats

INFORMACIÓ GENERAL

A partir de l’1 de gener de 2009 i segons la normativa apareguda en el BOIB, per a l’obtenció de certificats s’hauran de fer efectives les taxes corresponents, mitjançant l’imprès que es pot recollir a la secretaria del centre o mitjançant la secció corresponent de la pàgina de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

TIPUS DE CERTIFICATS

Certificat acadèmic personal: es tracta d’una certificació perquè l’alumne/a pugui acreditar tot el seu historial d’estudis a qualsevol de les EOI on ha estudiat, ja sigui presencialment o com a alumne lliure. Es pot sol·licitar de tots els cursos i nivells cursats (complet) o només dels que interessin (parcial). També es pot sol·licitar un certificat per destreses.

Certificat de superació d’un nivell o títol oficial: un cop l’alumne ha aprovat el nivell Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2, Avançat C1 o Avançat C2, pot sol·licitar el certificat corresponent a la secretaria del centre. Aquest certificat s’ha de tramitar de manera telemàtica, enviant la documentació a la secretaria (info@eoiciutadella.com).

PASSES PER OBTENIR UN TÍTOL OFICIAL O UN CERTIFICAT ACADÈMIC

 1. Comunicau-ho telemàticament a la  secretaria de l’escola (info@eoiciutadella.com).
 2. Pagau les taxes corresponents a l’expedició del certificat oficial sol·licitat a través de l’Agència Tributària de les Illes Balears i guardar còpia (Model 046 pagat). Si no disposau de connexió a Internet, podeu fer el tràmit presencialment a la secretaria de l’escola, demanant cita prèvia.Estan EXEMPTS de pagar taxes:
  • Els membres de família nombrosa, monoparental i en situació de vulnerabilitat econòmica, de categoria especial
  • Les persones en situació d’atur
  • Les víctimes de violència de gènere i fills dependents
  • Joves tutelats i extutelats en via d’emancipació
  • Joves en acolliment familiar
  • Persones privades de llibertat
  • Les víctimes del terrorisme, cònjuge i fills
  • Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33%

  Per tal de demostrar que es pertany a un dels col·lectius que poden gaudir d’exempcions i bonificacions, s’ha de presentar la documentació que ho acrediti (Consultar aquí exempcions i bonificacions).

  En el cas de gaudir de bonificacions, s’ha de presentar la documentació que ho acrediti, juntament amb el pagament de les taxes (Model 046).

 3. Documentació a aportar:
  • Per sol·licitar Certificat de superació d’un nivell (Títol): Full de sol·licitud TÍTOL OFICIAL, justificant de pagament de taxes (Model 046 pagat) i fotocòpia DNI / NIE
  • Per sol·licitar Certificació Acadèmica: Full de sol·licitud de CERTIFICAT ACADÈMIC i justificant de pagament de taxes (Model 046 pagat)
 4. Enviau tota la documentació a la secretaria de l’escola (info@eoiciutadella.com).
 5. Acudir, presencialment, a l’Escola per recollir el certificat / títol quan estigui llest. Es pot delegar en una altra persona, que haurà de presentar una autorització, a més d’adjuntar una fotocòpia del seu DNI i una del vostre.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER SOL•LICITAR ELS CERTIFICATS DE SUPERACIÓ DEL NIVELL (TÍTOL OFICIAL) DE BÀSIC A2, INTERMEDI B1, INTERMEDI B2 I AVANÇAT C1:

1. Sol•licitud emplenada :

Sol·licitud TÍTOL OFICIAL Nivell A2
Sol·licitud TÍTOL OFICIAL Nivell B1
Sol·licitud TÍTOL OFICIAL Nivell B2
Sol·licitud TÍTOL OFICIAL Nivell C1

2. Imprés pagament taxes «TÍTOL OFICIAL que acredita la superació d’un nivell» (Model 046) validat (veure enllaços pagaments més avall)

ENLLAÇ per fer el pagament del TÍTOL OFICIAL:

3. Fotocòpia DNI / NIE

Quan es presenti tota la documentació, es donarà un resguard amb la mateixa validesa del títol.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER SOL•LICITAR UN CERTIFICAT ACADÈMIC

1. Sol•licitud emplenada :

Sol·licitud CERTIFICAT ACADÈMIC

2. Imprés pagament taxes «CERTIFICAT ACADÈMIC» (Model 046) validat (veure enllaços pagaments més amunt)

ENLLAÇ per fer el pagament del CERTIFICAT ACADÈMIC: