secretaria

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2018

A TOT L’ALUMNAT

Us recordem que el període de presentació de candidatures per a formar part del Consell Escolar és fins al  25 d’octubre a les 12:00 hores.

Les persones interessades en presentar la seva candidatura ho poden fer omplint la sol·licitud que trobaran a la secretaria de l’EOI.

CALENDARI ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2018

MATRÍCULA CURS 2018-2019 ONLINE

 

TERMINIS DE MATRICULACIÓ:
-Antics alumnes aprovats al juny: del 26 de juny al 2 de juliol
-Nous alumnes preinscrits: del 3 al 9 de juliol
Si no ets antic alumne i no estas preinscrit però vols fer un curs a l’EOI Ciutadella, contacta amb la secretaria del Centre per email (info@eoiciutadella.com) o per telèfon (971381742)

MATRÍCULA CURS 18-19 ANTICS ALUMNES APROVATS AL JUNY

MATRÍCULA CURS 18-19 NOUS ALUMNES PREINSCRITS

PAGAMENT DE TAXES MATRÍCULA 18-19

INSTRUCCIONS PER FINALITZAR PAGAMENT

QUOTA MATERIAL ESCOLAR

DRETS D’IMATGE I VEU MENORS

DRETS D’IMATGE I VEU ADULTS

LLISTAT DEFINITIU D’ALUMNES PREINSCRITS ADMESOS

OFERTA IDIOMES I NIVELLS 18-19

HORARIS GRUPS 18-19

 

Horari d’atenció al públic

Curs 2017-18

 HORARI DE SECRETARIA  2017-18:

 • de dilluns a dijous de 16 a 20h
 •  divendres de 10 a 14h

HORARI D’ESTIU 2018:

De dilluns a dijous, de 9.30 a 11h

MATRÍCULA LLIURE 2018

 • La matrícula lliure serà únicament online.
 • Les dates de matrícula a les proves lliures són del 16 de febrer  al 6 de març de 2018 (ambdós inclosos).
 • El procés de matrícula consta de 3 passos:
 1. Matrícula online
 2. Pagament de taxes
 3. Lliurament de la documentació a l’EOI de Ciutadella , en el següent horariDe dilluns a dijous, de 16:00 a 20:00 hores i divendres, de 10:00 a 14:00h

INFORMACIÓ IMPORTANT PER ALS ALUMNES JA MATRICULATS DURANT EL CURS ACTUAL 2017-18 a L’EOI CIUTADELLA: Si ets alumne de l’EOI Ciutadella enguany i vols matricular-te de les proves lliures, només has de pagar els drets d’exàmenNo has de pagar els serveis generals, ja que només es paguen una sola vegada per curs escolar.

 

HORARIS 2017-2018

 

Renúncia de matrícula

L’alumne oficial presencial té dret a demanar la renúncia voluntària de la matrícula del curs, per tal de no exhaurir les convocatòries que es preveuen en la normativa vigent.

La sol·licitud de renúncia de matrícula s’ha de sol·licitar emplenant el model disponible adjunt  i presentar-lo a la secretaria de l’escola com a màxim el 31 de març. La direcció del centre resoldrà les sol·licituds en un termini màxim de 10 dies.

Amb la renúncia de la matrícula no s’exhaureixen les convocatòries que es preveuen a la normativa vigent. Només es podrà sol·licitar la renúncia de matrícula d’un curs global d’un idioma i un nivell una sola vegada.

L’alumne no podrà continuar assistint a classe ni podrà ser avaluat.

La renúncia no donarà dret a la devolució de taxes, i en cas de voler continuar els estudis en un altre moment, hauran de tornar a participar del procés d’admissió.

La renúncia constarà al seu expedient acadèmic, però no computarà a efectes de permanència ni en el curs ni en el nivell corresponent.

Renuncia de matrícula

Canvis de grup

La sol·licitud de canvi de grup s’ha de sol·licitar emplenant el model disponible adjunt que s’ha de presentar a la secretaria de l’escola, com a màxim fins el 31 de març. La direcció del centre resoldrà les sol·licituds en un termini màxim de 10 dies.

No s’admetran canvis a l’horari assignat si no és per causes degudament justificades.

 • En qualsevol dels casos descrits, s’ha de justificar degudament
 • S’admetrà el canvi de grup únicament si hi ha places vacants
 • S’admetrà un únic canvi de grup per curs acadèmic, fins el 31 de març

Sol·licitud de canvi de grup

 

Trasllat d’expedients

INFORMACIÓ GENERAL

Els alumnes d’altres EOI que vulguin cursar estudis a l’EOI de Ciutadella no han de demanar el trasllat d’expedient fins haver obtingut plaça a la nostra EOI.

Els alumnes que demanin el trasllat de l’EOI de Ciutadella a una altra EOI s’han de posar en contacte amb l’EOI de destinació abans de demanar el trasllat d’expedient.

Els alumnes matriculats a qualsevol EOI de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no hauran d’abonar novament la taxa de matrícula en cas de traslladar-se a una altra EOI de la mateixa Comunitat.

Els alumnes que es traslladin a la nostra EOI d’una EOI que no sigui de la CAIB hauran d’abonar l’import de matrícula corresponent als nous alumnes.

Als alumnes que es traslladin de la nostra EOI a una EOI que no sigui de la CAIB no se’ls tornarà l’import de la matrícula.

Els alumnes que es traslladin de la nostra EOI a una EOI que no sigui de la CAIB hauran d’abonar la taxa corresponent de trasllat d’expedient.

PROCÉS PER SOL·LICITAR UN TRASLLAT D’EXPEDIENT

 1. Emplenau la sol·licitud de trasllat d’expedient.
 2. Si us traslladau a una EOI d’una altra comunitat autònoma heu d’abonar les taxes corresponents al trasllat d’expedient a través de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
  1. Els interessats que compleixin el requisits de “família nombrosa especial” estan exempts del pagament. També estan exempts de pagar taxes els alumnes en situació d’atur, que hauran d’aportar a secretaria un informe de període ininterromput inscrit en situació d’atur.
  2. Tots els sol·licitants que es beneficiïn de la reducció o de l’exempció en el pagament de les taxes caldrà que presentin el certificat corresponent actualitzat a la secretaria abans de recollir qualsevol dels certificats d’estudis descrits més amunt.
  3. Enllaç pagament trasllat d’expedient
  4. Enllaç pagament trasllat d’expedient per a família nombrosa general
 3. Presentau la sol·licitud de trasllat i el resguard de pagament a la secretaria de la nostra escola. Aquest tràmit es pot delegar en una altra persona, que haurà de presentar una autorització vostra, a més d’adjuntar una fotocòpia del seu DNI i una del vostre.

 

Títols i certificats

INFORMACIÓ GENERAL

A partir de l’1 de gener de 2009 i segons la normativa apareguda en el BOIB, per a l’obtenció de certificats s’hauran de fer efectives les taxes corresponents, mitjançant l’imprès que es pot recollir a la secretaria del centre o mitjançant la secció corresponent de la pàgina de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

TIPUS DE CERTIFICATS

Certificat de matrícula: es tracta d’una certificació per acreditar que l’alumne oficial està matriculat al centre durant el curs acadèmic actual.

Certificat acadèmic personal: es tracta d’una certificació perquè l’alumne/a pugui acreditar tot el seu historial d’estudis a qualsevol de les EOI on ha estudiat, ja sigui presencialment o com a alumne lliure. Es pot sol·licitar de tots els cursos i nivells cursats (complet) o només dels que interessin (parcial). També es pot sol·licitar un certificat per destreses.

Certificat d’estudis o títol oficial: un cop l’alumne ha aprovat el segon curs del nivell bàsic, intermedi o avançat, o el nivell C1 o el C2 pot sol·licitar el certificat corresponent a la secretaria del centre. Aquest certificat s’ha de tramitar obligatòriament de manera presencial a la secretaria.

PASSES PER OBTENIR UN CERTIFICAT

 1. Comunicau-ho presencialment a la  secretaria de l’escola .
 2. Pagau les taxes corresponents a l’expedició del certificat oficial sol·licitat a través de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
  1. Els interessats que compleixin el requisits de “família nombrosa especial” estan exempts del pagament. També estan exempts de pagar taxes els alumnes en situació d’atur, que hauran d’aportar a secretaria un informe de període ininterromput inscrit en situació d’atur.Tots els sol·licitants que es beneficiïn de la reducció o de l’exempció en el pagament de les taxes caldrà que presentin el certificat corresponent actualitzat a la secretaria abans de recollir qualsevol dels certificats d’estudis descrits més amunt.
 3. Imprimiu el resguard del pagament de les taxes corresponents, portau-lo a la secretaria de l’escola i recolliu el certificat que prèviament havíeu demanat.
  1. Si no disposau de connexió a Internet, podeu fer el tràmit presencialment a la secretaria de l’escola.
  2. Per recollir el certificat, es pot delegar en una altra persona, que haurà de presentar una autorització vostra, a més d’adjuntar una fotocòpia del seu DNI i una del vostre.

ENLLAÇOS per fer els pagaments dels TÍTOLS i CERTIFICATS

Pagament certificat acadèmic

Pagament certificat acadèmic per a família nombrosa general

Pagament certificat oficial que acredita la superació d’un nivell

Pagament certificat oficial que acredita la superació d’un nivell per a família nombrosa general

Pagament certificat matrícula

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER SOL•LICITAR ELS CERTIFICATS DE SUPERACIÓ DEL NIVELL INTERMEDI , AVANÇAT i C1

1. Sol•licitud emplenada :
Sol·licitud títol nivell Intermedi
• Sol·licitud títol nivell Avançat
• Sol·licitud títol nivell C1

2. Imprés pagament taxes “certificat oficial que acredita la superació d’un nivell” validat (veure enllaços pagaments més amunt)

3. Fotocòpia DNI
4. Fotocòpia papereta

Quan es presenti tota la documentació i l’imprés pagat, es donarà un resguard amb la mateixa validesa del títol.